Privatumo politika

Privatumo politika

 

Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga) internetinės svetainės https://dalyvauk.jurbarkas.lt lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.

Šia Politika Įstaigos internetinės svetainės lankytojai yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą. Naudodamiesi paslaugomis, tęsdami naršymą internetinėje svetainėje, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Politika ir suprantate jos nuostatas.

 

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Įstaigos internetinės svetainės bei socialinių tinklų paskyrų lankytojas ir / ar paslaugų gavėjas, kurio asmens duomenis renka ir tvarko Įstaiga.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

Duomenų valdytojas – Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas: 188713933, buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, elektroninis paštas: [email protected], tel. nr.: +370 447 70 153, internetinė svetainė: www.jurbarkas.lt

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

I SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

1. Įstaiga, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
1.1. Asmens duomenis Įstaiga tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.3. Įstaiga asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
1.4. Įstaiga atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.6. Įstaiga, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
1.7. Įstaiga yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

2. Įstaiga Jūsų asmens duomenis tvarko:
2.1. Teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, taip pat siekiant tinkamai valdyti ir administruoti Įstaigos internetinę svetainę, stebėti internetinės svetainės lankomumą, užtikrinti jos saugumą, pagerinti jos veikimą, palengvinti informacijos ieškojimą bei užtikrinti duomenų subjektų užklausų teikimą;
2.2. Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tikslais, bei teisės aktų reikalavimų vykdymo tikslais;
2.3. Kitais tikslais, kuriais Įstaiga turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai.

3. Šios Politikos 2 punkte nurodytais tikslais Įstaiga renka ir tvarko šiuos Jūsų duomenis:
3.1. Teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu (siekiant tinkamai valdyti ir administruoti internetinę svetainę, stebėti jos lankomumą, užtikrinti jos saugumą, pagerinti jos veikimą, palengvinti informacijos ieškojimą bei užtikrinti duomenų subjektų užklausų teikimą, kt.) Įstaiga renka ir tvarko šiuos duomenis: IP adresas;
3.2. Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tikslais, Jums internetinėje svetainėje balsuojant už patikusius projektus, Įstaiga renka ir tvarko šiuos duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris;
3.3. Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tikslais, Jums internetinėje svetainėje teikiant projektų paraiškas, Įstaiga renka ir tvarko šiuos duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), tekstinė ir vaizdinė projekto aprašymo medžiaga.

 

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

4. Asmens duomenys gaunami iš Jūsų, kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius duomenis Jūs pateikiate savo noru.
5. Jums internetinėje svetainėje balsuojant už patikusius projektus, Įstaiga Jūsų asmens duomenis tvarko tik asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo tikslais ir siekiant gauti objektyvius bei teisingus duomenis apie balsavusių gyventojų skaičių, t. y. siekiant nustatyti objektybius bei teisingus balsavimo rezultatus.
6. Jums internetinėje svetainėje užpildžius paraišką projektui pateikti, Jūs sutinkate, jog Jūsų pateikta informacija apie pasiūlymą būtų viešai skelbiama Įstaigos interneto svetainėje https://dalyvauk.jurbarkas.lt ir/ar kitoje viešoje erdvėje. Jūsų kitų pateiktų duomenų (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, ryšių duomenys) Įstaiga įsipareigoja neatskleisti, išskyrus tokius atvejus, kai duomenis reikalautų pateikti teisės aktai.
7. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenys yra surinkti, jie yra saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ar kituose teisės aktuose nustatytais terminais. Internetinės svetainės pagalba pateiktose paraiškose esantys duomenys tvarkomi teisėto intereso vykdyti veiklą pagrindu ir saugomi iki 6 mėn. nuo jų pateikimo dienos, o vėliau yra sunaikinami.

 

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

8. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
8.1. Žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
8.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
8.3. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis. Nustačius, kad Įstaigos yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;
8.4. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam iš šių pagrindų:

  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • atšaukėte sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

8.5. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš šių pagrindų:

  • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Įstaiga gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
  • Įstaigai nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Įstaigos teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

8.6. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Įstaiga Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Įstaiga, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus;
8.7. Perkelti duomenis, tai yra Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įstaigai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Įstaiga privalo nesudaryti tam kliūčių.
9. Daugiau informacijos apie jūsų teises ir/ar kaip jas įgyvendinti galite gauti susisiekę su Įstaiga šioje Politikoje nurodytomis kontaktinėmis priemonėmis. Jei susisieksite su Įstaiga šioje Politikoje nurodyta tvarka, Įstaiga gali tvarkyti šiuos Jūsų nurodytus asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninis paštas, susisiekimo data ir susirašinėjimo tekstas bei visa kita Jūsų savanoriškai pateikta informacija. Kilus įtarimams dėl prašymo, skundo ar reikalavimo teikėjo tapatybės Įstaiga turi teisę prašyti susisiekusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Jei Įstaiga nesugebės suteikti Jums reikalingos informacijos arba Įstaiga teikiama informacija Jūsų netenkins, Jūs turite teisę teikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai įstatyme nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

10. Įstaiga saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
11. Su Įstaigos renkamais ir tvarkomais Jūsų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie turi prieigos teisę susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti.
12. Įstaiga garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.
13. Įstaiga užtikrina tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

 

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

14. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims, teikiančioms Įstaiga paslaugas, užtikrinančias Įstaigos naudojamų informacinių sistemų veikimą bei priežiūrą. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam jų paslaugų teikimui.
15. Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
16. Jūsų asmens duomenys, gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
17. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik esant Jūsų sutikimui.

 

VII SKYRIUS
SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

18. Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia Įstaigai tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką.
19. Pagrindiniai Įstaigos internetinėje svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Slapuko tipas Galiojimo laikas
_ga, _gat, _gid, Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukai naudojami atskirti vartotojus, lankytojų, seansų, kampanijų duomenims apskaičiuoti, svetainės naudojimo statistinei analizei stebėti, bei šalies naudotojo elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti. Statistikos slapukas / Nebūtinas 2 metai,  iki
naršyklės
uždarymo, 1
diena

 

20. Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas paspaudus mygtuką „SUTINKU“ internetinėje svetainėje pasirodžius pranešimui su tekstu: „Siekiant pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje internetinėje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti, pakeisdami savo naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus“.
21. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.
22. Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios Įstaigos internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

 

VIII SKYRIUS
PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

23. Ši Politika yra neatskiriama Įstaigos teikiamų paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Įstaigos veiklą, Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai šią Politiką pakeisti.
24. Įstaiga turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti šią Politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje https://dalyvauk.jurbarkas.lt
25. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės https://dalyvauk.jurbarkas.lt sistemoje.

 

IX SKYRIUS
KONTAKTINĖ INFORMACIJA

26. Turėdami klausimų, komentarų, nusiskundimų ar prašymų, susijusių su Įstaigos renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu [email protected]